Skip links

Opći uvjeti poslovanja

UVODNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve ugovore o prodaji robe iz asortimana trgovačkog društva Fundamental sistems d.o.o. i njihov su sastavni dio.
Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose u kojima Fundamental sistems d.o.o. kao prodavatelj prodaje robu i izvršava usluge iz svojeg asortimana, tako da se sve ponude i isporuke robe i usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se drukčije ne ugovori izričito i u pisanom obliku.

Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.

Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni na Internet stranici trgovačkog društva Fundamental sistems d.o.o.

 

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Ugovorni odnos nastaje prihvatom ponude društva Fundamental sistems d.o.o. Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.

U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

 

PREDMET PRODAJE

Usluge i roba bit će opisane u pisanoj ponudi ili će se međusobno dogovoriti na neki drugi način u pisanom obliku, na početku poslovne suradnje.

 

OSOBE ODGOVORNE ZA RAD I UVJETI ODGOVORNOSTI

Na početku predmeta usluga, odnosne prodaje robe (u pravilu ponude) obavijestit ćete nas o osobi s krajnjom odgovornošću prema nama za Vaš rad, te o osobi ili osobama koje će biti naši kontakti za svakodnevna pitanja.

 

CIJENE

Cijene robe iz asortimana društva Fundamental sistems d.o.o. izražene su u eurima te dostupne na upit, a iste predstavljaju cijenu bez iskazanog poreza na dodanu vrijednost, (po stopi propisanoj Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme isporuke robe) te bez iskazanog ovisnog troška uvoza robe.
Ukupna cijena robe i/ili usluga izražene u eurima s iskazanim porezom na dodanu vrijednost i ovisnim troškovima dostavlja se, putem ponude, zainteresiranim potencijalnim kupcima po upitu na njihovu mail adresu.

 

ROKOVI ISPORUKE

Datumi i rokovi isporuke se dogovaraju prilikom narudžbe.

Društvo Fundamental sistems d.o.o. ne odgovara za zakašnjenje ako je do istoga došlo zbog više sile ili nepredvidivih okolnosti.

 

UVJETI PLAĆANJA

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata. Kupac je dužan platiti robu i/ili ugovorenu uslugu u ugovorenom roku, odnosno, avansno plaćanje je uvjet za isporuku robe.

Plaćanje se smatra izvršenim danom doznake novca na račun društva Fundamental sistems d.o.o.

U slučaju pljenidbe ili druge intervencije trećih osoba u odnosu na robu nad kojom je Fundamental sistems d.o.o. pridržao pravo vlasništva, Kupac je dužan upozoriti na pravo društva Fundamental sistems d.o.o. i o tome bez odgađanja u pisanom obliku obavijestiti Fundamental sistems d.o.o.

U slučaju zakašnjenja Kupca ili saznanja za okolnosti koje utječu na sposobnost Kupca za plaćanje i dovode u pitanje naplativost tražbina društva Fundamental sistems d.o.o. prema Kupcu, sve nepodmirene tražbine društva Fundamental sistems d.o.o. dospijevaju odmah na naplatu, a društvo Fundamental sistems d.o.o može po svojem izboru u cijelosti ili djelomično odustati od još neizvršenih ugovora ili neizvršene isporuke po prethodno sklopljenim ugovorima uvjetovati avansnim plaćanjem ili davanjem kaucija ili drugih instrumenata osiguranja plaćanja.

 

JAMSTVA

Kupac, odnosno primatelj usluge jamči da posluje u skladu sa zakonom, te posjeduje sve važeće licence, dozvole i ovlaštenja za kupnju robe, odnosno primanje usluga, te da nije podnesen zahtjev niti je donesena odluka o stečaju ili prestanku postojanja društva.

 

PREGLED STVARI I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima iste, uključujući i neispravnu količinu ili isporuke robe koje nije naručena odnosno kupljena, obavijestiti društvo Fundamental sistems d.o.o. u pisanom obliku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana isporuke, inače Fundamental sistems d.o.o. ne može garantirati za reklamaciju.

Kad se nakon primitka robe od strane Kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti društvo Fundamental sistems d.o.o. u pisanom obliku, s detaljnim opisom nedostatka, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Kod isticanja zahtjeva na osnovi jamstva za ispravnost prodane stvari (garancija), kupac je ovlašten zahtijevati otklanjanje nedostataka u razumnom roku i/ ili zamjenske isporuke koje društvo Fundamental sistems d.o.o. smatra potrebnim i primjerenim, pri čemu društvo Fundamental sistems d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. Društvo Fundamental sistems d.o.o. može odlučiti da će umanjiti cijenu za vrijednost reklamiranog materijala.

U slučaju nestručnog popravka od strane Kupca ili treće osobe, društvo Fundamental sistems d.o.o. ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga.

Društvo Fundamental sistems d.o.o. ne odgovara za nepropisno ili nepravilno korištenje, neispravno ili nemarno postupanje ili skladištenje te neispravnu obradu isporučene robe.

U slučaju prethodno navedenog postupanja Kupca ili trećih osoba, Kupac gubi prava koja mu po bilo kojoj osnovi pripadaju.

Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio o postojanju nedostatka gase se nakon isteka 12 mjeseci, računajući od dana odašiljanja pisane obavijesti društvu Fundamental sistems d.o.o.

Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na potrošačke ugovore, za koje su mjerodavni prisilni zakonski propisi.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Za slučaj spora iz ili u svezi sa trgovačkim ugovorom, stranke će isti nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nepostizanja mirnog rješenja spora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zagreb, s time da Fundamental sistems d.o.o.može pokrenuti postupak i pred sudom opće mjesne nadležnosti za Kupca.

Ako bilo koji dio iz Općih uvjeta postane nevaljan, nezakonit ili neizvršiv na bilo koji način, ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.

Za ugovore koje Fundamental sistems d.o.o. zaključi u obavljanju svoje djelatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Podatke o Kupcima Fundamental sistems d.o.o. obrađuje elektronskom obradom podataka i pohranjuje u datoteke. Isti predstavljaju poslovnu tajnu.

Fundamental sistems d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

 

PODACI O TVRTCI

Fundamental sistem d.o.o.
Adresa: Nova cesta 5, Prigorje brdovečko
OIB: 76502707224
IBAN: HR34 4124 0031 1990 0761 1 otvoren kod KentBank

Društvo Fundamental sistem d.o.o. za usluge je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cijelosti. Član uprave: Višnja Vanjek.